2020.07.14 Spotkanie w klubie. Dodatkowe walne zebranie

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
4. Wybór członków komisji skrutacyjnej
5. Sprawozdanie finansowe zarządu za rok 2019.
6. Przedstawienie bilansu na dzień 31.12. 2019 r.
7. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej bilans .
8. Zatwierdzenie uchwały zmiany w składzie zarządu 
9. Zakończenie walnego zebrania  

Było 13 członków klubu.